Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni
  • Paylaş

Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumlusu

Bu metin, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), olarak yürürlükteki kanun ve yönetmelikler kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili olarak aydınlatma amacı taşımaktadır.

WALD, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında “Veri Sorumlusu” olarak Binbirdirek Mahallesi, Piyer Loti Caddesi Arif Paşa Konağı, No:2 34122 Fatih/İSTANBUL adresinde mukimdir.

Kanun kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda “veri işleme” olarak kabul edilen işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilir.

Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı

WALD, insan hakları, demokrasi, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında desteklediği projelerinde ve yerel yönetimler ile yaptığı tüm ortak çalışmaları kapsamında ve/veya internet sitesi ve diğer tüm yazılı/sözlü/elektronik ortamda tarafına iletilmiş olan kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçlarına  uygun olarak işlemektedir.

Kişisel Verilerin Kullanılma Amacı ve Haklar

WALD, insan hakları, demokrasi, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında desteklediği projelerinde ve yerel yönetimler ile yaptığı tüm ortak çalışmaları ile sosyal, kültürel ve toplumsal tüm çalışmaları destekleyerek yerel yönetimlerin, demokratik katılımcı yöntem ve süreçleri kurumsallaştırmalarına ve insan haklarının korunmasına yönelik faaliyetler içerisinde yer almaktadır. Özellikle kadınlara, çocuklara, gençlere, engellilere, mültecilere ve tüm dezavantajlı gruplara eşit fırsatların yaratılmasına ve bu kişilerin topluma aktif katılımlarını destekleyen ulusal ve uluslararası projelerde etkin rol üstlenmektedir. Bu amaçları doğrultusunda da bilgi alışverişinde bulunmakta, yaptığı projeler kapsamında etkileşimde olduğu kişilerin bilgilerine ulaşmakta, bu bilgiler ışığında faaliyetlerini yürütmekte olup, bu amaçla kişisel verilerin kullanılması gerekmektedir. WALD, kişisel verilerinizi, istediğiniz zaman güncelleyebilir ya da değiştirebilir. Kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan WALD’a başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre:

 

-  Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-  İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

-  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-  Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,

-  Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,

-  İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

-  Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

İşlenen kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel Verileriniz Aktarımı ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, WALD tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda çalışma ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir:

      -         İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi

-        Sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

-        Program ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

-        Yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

-        Faaliyet alanları içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve iş güvenliğinin temin edilmesi

KVKK uyarınca Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmadan İşlenebileceği Haller

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde WALD, açık rızanız aranmaksızın kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

a. Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

b. Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

c. WALD tarafından bir hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d. Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

f. Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, WALD’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Disclosure Form Regarding Personal Data Protection

“Responsible Institution for Data” under the Protection of Personal Data Act No. 6698

 

This text is intended to illuminate the use and protection of your personal data in accordance with current laws and regulations by World Academy of Local Government and Democracy Academy (WALD).

 

WALD is located at Binbirdirek District, Piyer Loti Street, Arif Pasha Mansion, No: 2 34122 Fatih / İSTANBUL as "Responsible Institution for Data" within the scope of Personal Data Protection Law No. 6698 ("KVKK" or "Law").

 

Within the scope of law, WALD carries out actions that are regarded as "data processing" in matters such as obtaining, saving, storing, updating, classifying your personal data as “Responsible Institution for Data”, shares with third parties to the extent that  permitted by the legislation, or transfers them to third parties in accordance with the legislation.

 

Legal Basis for Collecting Personal Data

 

WALD processes personal data in accordance with, first, the Turkish Constitution and the fundamental principles that are set forth in KVKK and in Articles 5 and 6 of the Act. This framework is carried out in all projects across different areas such as human rights, democracy and education as well as in all collaborations with local authorities and/or website and other information WALD receives in written/ verbal/ electronic formats.

 

The Purpose of Using Personal Data and Rights

WALD supports activities in the fields of human rights, democracy, education, health and culture.

These activities that are collaborated with local governments aim to support social and cultural endeavors, institutionalize democratic participatory methods and processes and protect human rights. WALD plays an active role in national and international projects that seek to create equal opportunities for women, children, youth, people with disabilities, refugees and all disadvantaged groups, as well as projects that support active participation of these groups in the society.

In the direction of these aims, WALD also exchanges information, accesses people’s information that they interact with through projects, carries out their activities in the light of this information and use personal data for this purpose. WALD may update or modify your personal data at any time. Your personal data will be processed by the law in good faith, related to the purposes of the process, limited and measured, accurate and up-to-date with certain clear and legitimate aims.

 

You may make use of the following rights by contacting WALD which is the “Responsible Institution for Data” under the Article 11 of the Act. According to this, you can:

 

- Learn whether your personal data is processed or not,
- Request information on your personal data (if processed)
- Learn the purpose of processing your personal data and whether this data is used appropriately,
- Ask for the third parties to which personal data is transferred, correct mistakes in your personal data and (if transfer has been made) request the third party to correct any mistakes in your personal data
- Request your personal data to be deleted, destroyed or anonymized if the reasons for the processing of your personal data disappear. If your personal data has been transferred to a third party, your request can be forwarded to them.
- Object to any negative results associated with the person as a result of the processed data,
- Claim damages in the event of a loss due to data processing that is against the law,

 

Your processed personal data will be kept for the time period stipulated in the applicable legislation.

 

Personal Data Transfer and Its Purpose
Your collected personal data may be transferred to the working partners, legally authorized public bodies and private institutions in accordance with the basic principles stipulated by the Act and within the scope of personal data processing conditions and purposes that are set forth in Articles 8 and 9 of the law. WALD can transfer your personal data under the following conditions:


- Planning and execution of human resources policies and processes
- The work done by our business units and the execution of related business processes for benefiting the related persons from the services provided
- planning and promoting the activities necessary to present, recommend and promote the programs and services to the likes of the persons concerned
- Execution of the required activities by the relevant business units and execution of the related business processes for the realization of the executed activities
- Providing the legal, technical and business security of the persons concerned within the activity areas


Circumstances When Your Personal Data Can Be Processes Without Your Explicit Consent Under KVKK
Under Article 5 of the CRA, WALD may process your personal data that you have received without your consent, in the following circumstances:

 

a. Where explicitly provided for by law,
b. If you are unable to explain your reasoning as the data owner due to the actual impossibility, or if it is necessary to process your personal data in order to protect the integrity of yourself or someone else's life or body in cases where the legal validity is not granted,
c. It is compulsory for WALD to fulfill a legal obligation,
d. If your personal data is already made public by you,
e. If data processing is mandatory for establishing, using or protecting a right,
f. If it is imperative that data are processing is obligatory for WALD's legitimate interests provided that this action does not harm your fundamental rights and freedoms

.