Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumlusu

Bu metin, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), olarak yürürlükteki kanun ve yönetmelikler kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili olarak aydınlatma amacı taşımaktadır. WALD, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında “Veri Sorumlusu” olarak Alemdar Mahallesi, Yerebatan Caddesi, No:2 34122 Fatih/İSTANBUL adresinde mukimdir.

Kanun kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda “veri işleme” olarak kabul edilen işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilir.

 

Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı

WALD, insan hakları, demokrasi, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında desteklediği projelerinde ve yerel yönetimler ile yaptığı tüm ortak çalışmaları kapsamında ve/veya internet sitesi ve diğer tüm yazılı/sözlü/elektronik ortamda tarafına iletilmiş olan kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçlarına uygun olarak işlemektedir.

 

Kişisel Verilerin Kullanılma Amacı ve Haklar

WALD, insan hakları, demokrasi, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında desteklediği projelerinde ve yerel yönetimler ile yaptığı tüm ortak çalışmaları ile sosyal, kültürel ve toplumsal tüm çalışmaları destekleyerek yerel yönetimlerin, demokratik katılımcı yöntem ve süreçleri kurumsallaştırmalarına ve insan haklarının korunmasına yönelik faaliyetler içerisinde yer almaktadır. Özellikle kadınlara, çocuklara, gençlere, engellilere, mültecilere ve tüm dezavantajlı gruplara eşit fırsatların yaratılmasına ve bu kişilerin topluma aktif katılımlarını destekleyen ulusal ve uluslararası projelerde etkin rol üstlenmektedir. Bu amaçları doğrultusunda da bilgi alışverişinde bulunmakta, yaptığı projeler kapsamında etkileşimde olduğu kişilerin bilgilerine ulaşmakta, bu bilgiler ışığında faaliyetlerini yürütmekte olup, bu amaçla kişisel verilerin kullanılması gerekmektedir. WALD, kişisel verilerinizi, istediğiniz zaman güncelleyebilir ya da değiştirebilir. Kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan WALD’a başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre:

- Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,

- Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,

- İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

- Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme, haklarınız bulunmaktadır. İşlenen kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel Verileriniz Aktarımı ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen  kişisel veri  işleme şartları  ve amaçları dâhilinde, WALD tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda çalışma ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir:

- İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi

- Sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

- Program ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

- Yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

- Faaliyet alanları içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve iş güvenliğinin temin edilmesi

 

KVKK uyarınca Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmadan İşlenebileceği Haller

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde WALD, açık rızanız aranmaksızın kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

a. Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

b. Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

c. WALD tarafından bir hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d. Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sahip  olduğunuz  temel  hak  ve  özgürlüklerinize  zarar  vermemek  kaydıyla,  WALD’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması