“İstanbul’a Adanmış Bir Ömür – Kadir Topbaş” İsimli Hatırat Kitap Basımı için İhale İlanı

1. İdarenin

a) DÜNYA YEREL YÖNETİM VE DEMOKRASİ AKADEMİSİ VAKFI (WALD)

b) Adresi

:

Yerebatan Caddesi, No:2 Sultanahmet, 34110 Fatih/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

0212 511 10 10 – 0212 517 00 15

F: 0212 519 00 58

d) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@wald.org.tr

wald@wald.org.tr

e) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://www.wald.org.tr/

 

2. İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3000 ADET HATIRAT KİTAP BASIMI (Türkiye Geneli Dağıtım+Kargolama Dahil Olacaktır.)

b) Teslim yeri

:

Yerebatan Caddesi, No:2 Sultanahmet, 34110 Fatih/İSTANBUL

c) Teslim tarihi

:

SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 30 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

 

 

3. İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:

Yerebatan Caddesi, No:2 Sultanahmet, 34110 Fatih/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

13.09.2021 - 14:30

 

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,   

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif talep formu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yerebatan Caddesi, No:2 Sultanahmet, 34110 Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden kargo bedeli dahil olarak vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihaleyi kazanan istekliyle, toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 

12. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.

13. İhale içerik ve şartları ile ilgili değişiklikler için ihale süresi içinde her türlü zeyilname yayınlama hakkı tarafımıza aittir.

 

14. Diğer Hususlar:
İhale Yönetmeliği’nin 12. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki belgeleri sunmaları zorunludur.

 

 

Banka Referans Mektubu

 

Bilanço Bilgileri Tablosu 

 

Geçici Teminat Mektubu 

 

İhale İdari Şartname

 

Kesin Teminat Mektubu

 

Teklif Talep Formu

 

İş Deneyim Belgesi

 

Sözleşme

 

Teknik Şartname

 

Yasaklı Olmadığına Dair Taahütname