Şiddet, Taciz, Mobbing ile Mücadele Politikası

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD)

Şiddet, Taciz, Mobbing ile Mücadele Politikası

  1. Amaç:

1.1.Bu doküman, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’nın Şiddet, Taciz ve Mobbing ile mücadele kapsamında kurumsal yaklaşımını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

1.2.Bir arada çalışan kişiler arasında, stres ve yüksek tempolu çalışma düzeni,, farklı kişiliklere ve farklı beklentileresahip olmak gibi nedenlerle anlaşmazlıklar, tartışmalar yaşanabilir. Ancak bu gerekçeler ASLA  kişinin/kişilerin başka birine fiziksel veya duygusal şiddet ile yaklaşmasına, taciz veya mobbing uygulamasına gerekçe olamaz.

1.3.Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’nın bünyesindeki çalışmalarda ve işleyişinde taciz, şiddet ve mobbing davranışlarının net olarak tanımlanması ve önlenmesine ilişkin önlemler bu dokümanla açıklanmaktadır.

  1. Kapsam:

2.1.Şiddet, Taciz, Mobbing ile Mücadele Politikası; Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’nın Yönetim Kurulu dâhil olmak üzere tüm üyelerini, çalışanlarını, gönüllülerini, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışanlarını, hizmet alınan danışman, mali müşavir, hukukçu, bağımsız uzman ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı adına temsil yetkisi verilen her bir kişiyi kapsamaktadır.

2.2.Bu Politika metni; Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı davranış kuralları ile tüm strateji ve uygulama dokümanlarının ayrılmaz parçasıdır.

  1. Tanımlar:

3.1.Şiddet; Kişinin ruhsal, fiziksel ve zihinsel sağlığına zarar verecek her türlü sözlü, yazılı, görsel veya fiziki baskı ve/veya güç kullanımıdır.

3.2.Taciz; kişinin sahip olduğu din, dil, etnik köken, cinsiyet, ırk, yaş, statü, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, fiziksel yapısı, sağlık durumu veya tamamen kişisel özelliklerine yönelik küçük düşürücü, aşağılama, saldırı ve/veya hakaret içeren, karşı tarafı tedirgin ve rahatsız eden her türlü sözlü, yazılı, fiziksel ve görsel davranıştır. 

Tacizi belirleyen etmen sadece niyet değil, aynı zamanda diğer kişinin üstünde bıraktığı etkidir.

3.3.Cinsel Taciz; Kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal etme niteliği taşımayan, sarkıntılık düzeyinde kalan, kişiyi cinsel amaçlı olarak rahatsız ve tedirgin edenher türlü cinsel söz, tavır ve davranıştır.

3.4.Cinsel Saldırı; Yetişkin kişinin vücut dokunulmazlığının;dokunma, sarılma, okşama, öpme, vücuda organ ya da sair cisim sokma gibi yollarlaihlâl edilmesidir.

3.5.Cinsel İstismar; Reşit olmayan kişinin vücut dokunulmazlığının; dokunma, sarılma, okşama, öpme, vücuda organ ya da sair cisim sokma gibi yollarlaihlâl edilmesi veya vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeksizin sarkıntılık düzeyinde kalan her türlü cinsel davranıştır.

3.6.Mobbing; İşyerinde uygulanan sistematiktaciz, psikolojik şiddet, ayrımcılık, aşağılama, çalışanın motivasyonunu düşürücü her türlü eylem ve söylemde bulunulmasıdır. Ötekileştirme, yargılama, dışlama, küçümseme, aşağılama, suçlama, yaptığı işi sorgulama, kişiliğini sorgulama, yok sayma, gibi davranışları içeren;ısrarlı, sürekli ve sistematik olan, genellikle artan ve yıldırıcı bir şekilde süreç içerisinde çalışanların yıpranmasına ve verimliliğinin düşmesine neden olan davranış biçimidir.

İlişkiler hiyerarşisinde üst pozisyondakinin ast pozisyondaki kişiye yönelik uygulaması ya da aynı pozisyondaki kişilerin birbirine karşı uygulaması mümkündür. Söz, davranış, bakış gibi farklı yollarla uygulanır.

3.7.Tanık, şiddet, taciz, cinsel taciz, cinsel saldırı, mobbing olarak kabul edebilecek olayın taraflarından biri olmayan ve söz konusu olay hakkında doğrudan  bilgi sahibi olan kişidir.

  1. Görev ve Sorumluluklar:

4.1.Şiddet, Taciz, Mobbing ile Mücadele Politikası’nın uygulanması, takibi ve güncellenmesi Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı Yönetim Kurulu’nun yetki, görev ve sorumluluğundadır.

4.2.Şiddet, Taciz, Mobbing ile Mücadele Politikası Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfıdavranış kurallarında yer almakta olup çalışan, gönüllü, hizmet alınan uzman ve işbirliği yapılan kişinin; Şiddet, Taciz, Mobbing ile Mücadele Politikasını bilmesi ve Şiddet, Taciz, Mobbing ile Mücadele Politikası’nı da kapsayan Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı Uyum Beyanı’nıimzalaması gerekir.

 

  1. İşbirliği Yapılan Kurum ve Kuruluşlar:

5.1.Ortaklık yapılan kurum ve kuruluşlarla yapılan sözleşmeler Şiddet, Taciz, Mobbing ile Mücadele Politikası kapsamında yapılır.

5.2.Şiddet, Taciz, Mobbing ile Mücadele Politikası’na aykırı davranışların saptandığı durumlarda ilgili kişi ya da kuruluş ile yürürlükteki sözleşmelerin Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere tüm sözleşmelerde yer verilir. Politika ihlali durumunda istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.

  1. Politika ve Prosedürler:

6.1.Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfıekibinden hiç kimse bir başka ekip üyesine, yararlanıcıya veya iş birliği yapılan kişilere şiddet, taciz veya mobbing uygulayamaz.

6.2.Kurum içi eğitimler, gönüllü eğitimleri ve iç yayınlar ile şiddet, taciz,cinsel taciz, mobbing kavramlarının Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı çalışanları ve gönüllüleri tarafından bilinir olması sağlanır.

6.3.Yayın aracılığıyla,  kurumsal politikanın ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı ekibinin sorunu saptama amacıyla yapması gerekenlerin ne olduğubilgisi paylaşılır.

6.4.Kişiler, emin olamadıkları durumlarda konuyu gündeme getirebilmelerini güçlendirmek için; not alma, kayıt tutma, gecikmeden paylaşma, özellikle mobbingde tanıklar edinme, hususlarındaiç eğitimlerde bilgilendirilir ve teşvik edilirler.

6.5.Soruşturma sistemi şiddet, taciz, mobbing konularında gelen şikâyetlerde de uygulanır.

6.6.Şikâyet – beyan esas alınarak en kısa sürede ön soruşturma yapılır.

6.7.Beyanın esas kabul edilmesi ilkesi sadece soruşturma sisteminin başlatılmasıyla ilgilidir, soruşturma sürecini tek başına etkilemez veya soruşturma sonucunu tek başına belirlemez.

6.8.Ön soruşturmayı bağımsız ve uzman bir soruşturmacının yürütmesi tercih edilir. Bu sürecin şikâyet tarihinden itibaren 1 haftada tamamlanması beklenir. Ön soruşturma sonucu bir sonraki adımı belirler. Soruşturmacı, yönetim kurulu ile bilgilerini paylaşır.

6.9.Ön soruşturma verileri taraflar ile paylaşılır. Sonuca bağlı olarak: ileri soruşturma açılması, kişinin kuruluş ile ilişkisinin kesilmesi ve /veya yasal yollara başvurulması gibi seçeneklerden biri ya da birden çoğu uygulanabilir.

6.10.  Ön soruşturma sürecinde şikâyetçinin olası baskıdan korunması ve işin niteliğini korumak amacıyla ortak çalışma alanı varsa bu değiştirilir. Ancak bu değişiklik birini cezalandırma değildir bu nedenle cezalandırmayı düşündürmeyecek nitelikteolması gereklidir.

6.11. Şikâyette bulunan kişinin kasıtlı olarak yalan söylediği ve yanlış beyanlarda bulunduğunun şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılması durumunda şikâyette bulunan kişi hakkında karar verilebilir.

6.12.  Şikâyette bulunan kişiye mutlaka yasal başvuru seçeneği hakkında bilgi verilir. Kurumsal soruşturmayı beklemek isteyip istemediği sorulur.

6.13.  Özellikle cinsel taciz ile sosyal ya da işyeri hiyerarşisine dayanan mobbing durumlarında saldırganlar kendini karşılarındakinin rızası olduğu iddiası ile savunmaya çalışmaktadır.

Cinsiyet, yaş, sosyal kimlik, işyerindeki statü gibi kimlik hiyerarşisini kullanılarak; bir kişiden fiziksel ve/veya psikolojik güç kullanımı, tehdit, korku, baskı altına alma, gözdağı verme, hile, kandırma veya ödüllendirme vaadi ile alınan sesli ya da sessiz onay ASLA rıza olarak kabul edilemez.

6.14.  18 yaşın altındaki kişilere ve zihinsel ve ruhsal olarak yetişkinlik durumunda olmayan 18 yaşın üzerindeki kişilere yönelik cinsel tutumlarda “rıza” söz konusu edilemez ve niteliğine göre cinsel taciz/cinsel istismar olarak kabul edilir.

6.15.  Cinsel taciz ve cinsel saldırı ile ilgili şikâyetler azami gizlilik ilkelerine uyularak, mağdurun tekrar mağdur edilmemesi bakış açısıyla, tarafsız olarak ve başvuruyu yapanın isteği yönünde gayri-resmi veya resmi olarak değerlendirilir. Cinsel istismar durumlarında ve kanuni zorunluluk durumlarında mağdurun isteğine bakılmaksızın resmi kurumlara re’sen bildirim yapılır.

6.16.   Tüm şikâyetlerde gizlilik ön planda tutulur.

6.17.   Soruşturma Kurulu;

- Başvuranın anlattığı, sunduğu tüm bilgi ve belgelerin gizliliğini korumakla,

- Şikâyeti, konuyla ilişkili bütün kişilerin itibarına saygı göstererek ele almakla,

- Şikâyet sahibinin talebi doğrultusunda psikolojik, tıbbi ve hukuksal destek sağlamakla,

- Başvuranın şikâyeti sonrasında oluşabilecek her türlü misillemeye karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamakla, yükümlüdür.

6.18.  Yönetim Kurulu tarafından yapılacak bütün işlemler başvuruyu yapanın bilgisi ve onayı dahilindegerçekleşir.Politika ihlallerinin saptanması ve/veya bildirimi durumlarında yönetim kurulu inisiyatifi ile soruşturma kurulu oluşturulması, incelemenin gizli yürütülmesi ve ilgili kişi veya kurumun soruşturma sürecinde haklarının korunması esastır.

6.19.  Şiddet, Taciz ve Mobbing ile Mücadele Politikası’na aykırı davranışların saptandığı durumlarda ilgili kişi ya da kuruluş ile yürürlükteki sözleşmelerin Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere tüm sözleşmelerde yer verilir. Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.

 

  1. Yürürlük:

7.1.WALD Şiddet Taciz Mobbing ile Mücadele Politikası; WALD Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Konu ile ilgili her türlü bildirim ve şikâyette WALD Yönetim Kurulu muhataptır.