Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Politikası

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD)

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Politikası

 

1.  Giriş:

1.1.Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), demokrasi ve insan haklarının yerleşip yaşamasını sağlayacak temel kurumların demokratik yerel yönetimler olduğu düşüncesinden hareketle, yerel yönetimlerin temel aldığı ilkelerin yeniden gözden geçirilmesi, sürekli olarak tartışılması ve geliştirilmesi gereğinden yola çıkarak 1993 yılında kurulmuş kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

1.2.Bu politika metni, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) tarafından geliştirilecek kurumsal tanıtım ve görünürlük anlayışını, bu anlayışın çerçevesini oluşturan kaynaklar ve sınırları; karar yetkilerini, yürütücüleri ve tüm çalışan ile üyelerin sorumluluk çerçevesini, şeffaflık ve hesap verebilirlik çalışmalarının genel hedeflerini anlatır.

2. Amaç:

2.1.Bu politikanın amacı; WALD misyonu, amaçları ve belirlenmiş hedefleri doğrultusunda yürütülmekte olan çalışmaların ölçülmesi, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının yararlanıcılar, bağışçılar, paydaşlar, ortaklıklar ve uygulayıcılar nezdinde şeffaf olarak paylaşılması  ve böylece tüm faaliyetlerin hesap verilebilirliğinin sağlanamasıdır.

2.2.Bu politika metni ile WALD çalışmalarının her alanda kalitesinin korunmasını ve artırılmasını, iletişimde olunan farklı grup ve kişilerle sürdürülebilir güven ilişkisinin sağlanarak geliştirilmesi, WALD’un tüm ekibinin ve işleyişinin niteliği haline getirmek amaçlanmıştır.

3.  Kapsam:

3.1. Bu politika belgesi ile taahhüt edilen ilkeler WALD’un Yönetim Kurulu da dâhil olmak üzere tüm yönetim organlarını, çalışanlarını, gönüllülerini, işbirlikçi kurumlar hizmet alınan danışman, mali müşavir, hukukçu, bağımsız uzmanı kapsamaktadır.

3.2. Bu Politika belgesi; WALD’un diğer politika dokümanlarının ve uygulama kılavuzlarının ayrılmaz bir parçasıdır vediğer politika metinleri ile etkileşim içinde birbirini güçlendirmektedir.

3.3. WALD, uluslar arası CHS Allience (temel insani yardım standartları ağı)’in bir üyesi olarak şeffaflık ve hesap verebilirliğin kurumsal işleyişinde uygulanacağına dair uluslar arası platformlarda da garanti vermektedir.

4. Tanımlar:

4.1.Şeffaflık;

4.1.1. Kararların, kurallar ve düzenlemeler doğrultusunda katılımcı yollarla alınması ve uygulanması,

4.1.2. Alınan kararlardan etkileneceklerin –çalışma ekibi, yararlanıcılar, ortaklar, bağışçılar- bilgiye erişiminin sağlanması,

4.1.3. Bilginin ulaşılabilir ve anlaşılır olmasıdır.

 

4.2.Hesap Verebilirlik;

4.2.1.       Yetki sorumluluk ve görevlerle ilgili sorumlu ve cevap verilebilir davramılması,

4.2.2.       Kaynaklarını etkin ve amaçlar doğrultusunda kullandığının gösterecek yöntemlerin uygulanması,

4.2.3.       İç ve dış değerlendirme ve denetimlerin uygulanması,

4.2.4.       Değerlendirme ve denetim sonuçlarının zorunlu ve gönüllü yöntemler ile paylaşılması anlamına gelir.

Görev ve Sorumluluklar:

5.1.WALD Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik politikasının uygulanması, takibi ve güncellenmesi WALD Yönetim Kurulu’nun yetki, görev ve sorumluluğundadır.

5.2.WALD’da bir alınan kararlardan etkilenecek kişilere karşı kurumsal olarak yönetim kurulu sorumludur. Ayrıca her süreçteki son karar vericiler hesap vermekle – gerekçelendirmek ile sorumludur.

5.3.WALD Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik politikası, çalışmalar içinde oluşan geri dönüşler ile geliştirilip yenilenebilir, bu durumda tüm ekibin yenilenmiş politika metninden haberdar olması sağlanır.

5.4.WALD ekibinin her üyesi bu politikaya uyacağını kabul ederek çalışmalarda yer alabilir.

İşbirliği Yapılan Kurum ve Kuruluşlar:

İşbirliklerinde WALD Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik politikası ortaklar ile paylaşılır ve aynı biçimde şeffaf ve hesap verebilir olmaları, ortak çalışmada bu prensiplere göre hareket etmeleri beklenir. 

Politika ve Prosedürler:

7.1.WALD, uygulanması yönetim kurulu tarafından garanti altına alınmış olan çalışma anlayışını anlatan politika metinlerine sahiptir vebu metinlerin . düzenli aralıklar ile güncellenerek yenilenmeleri hedeflenmiştir.

7.2.Sivil toplum kuruluşları bireylerin ve başka kuruluşların destekleri ile varlıklarını sürdürür. Destekçiler, kendi desteklerinin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını, sonuçlarını, etkilerini bilmek ve görmek hakkına sahiptir.

7.3.Yararlanıcılar, kendilerine ulaşan desteklerin ve paylaşımların amacını, hedefleri ve etkilerini, karar süreçlerini ve süreçleri belirleyen etkenleri bilme hakkına ve kabul ya da reddetme hakkına sahiptir.

7.4.WALD İşbirliği yaptığı  kurum ve kuruluşlar ile karşılıklı olarak birbirlerinin amaç ve işleyişini, kaynakları nasıl kullandıklarını, yararlanıcılar ile kurdukları ilişki biçimini, çalışma ve sorun çözme prensiplerini, hedeflerini bilme hakkına sahiptir.

7.5. Sahada çalışan ekip üyeleri, kurumun işleyiş yöntemini, çalışma anlayışını ve kurallarını, kaynakların nasıl kullanıldığını, kararların nasıl alındığını, yaptıkları işlerin etkisini ve planlanma süreçlerini bilme hakkına sahiptir.

7.6. WALD’un ilkelerini açıklayan, işleyişi ile ilgili yol gösteren uygulama kılavuzları ve politika belgeleri oluşturulmuş olup,İşbu uygulama kılavuzları ve politika belgeleri birbirleri ile  etkileşim içinde olup, birbirini güçlendirmektedir.

7.7. Mali ve idari işlerde yasal düzenlemeler esas alınarak WALD politika metinlerinin ışığında kayıt, izleme ve uygulama dokümanları-formları oluşturulmuştur.

7.8. WALD ekibine katılan herkes politika metinleri, işleyiş ve davranış kuralları hakkında bilgilendirilir ve yazılı olarak dokumanlar verilir. Çalışma anlayışını ve kurallarını sözleşmelerine ek olarak onaylamaları ile ekibe dâhil olurlar.

7.9. WALD politika dokümanları, bağışçılar, ortaklar ve resmi kurumlar ile paylaşılır ve web sayfasında yer alır.

7.10.WALD yasal zorunluluk olarak her yıl Nisan ayında bir önceki yılın yıllık beyannamesini verir. Bu belge kurumsal işleyişin yanı sıra geçmiş yılın mali durumunu anlatır belgedir.

7.11.WALD her 6 ayda bir genel kurul tarafından seçilmiş iç denetleme kurulu tarafından denetlenir ve denetleme raporu WALD ekibi ile paylaşılır.

7.12.Karar süreçlerine katılım ve geri bildirim almak amacıyla oluşturulan uygulama kılavuzu ile uygulayıcılardan ve yararlanıcılardan hem çalışmalar hakkında geri bildirim almak hem de uygulamalar konusunda uygulayıcılar ve yararlanıcıları bilgilendirmek amaçlanmıştır.

7.13.Tüm paydaşlar; bağışçılar, ortaklık yapılan kurum ve kuruluşlar, resmi kurum ve kuruluşlar, yararlanıcılar ve uygulayıcılar WALD’un amaçları, yönetim biçimi, genel kurulları ve seçimleri, çalışmaları, projelerinin uygulama süreçleri, sonuçları, kaynak kullanımı ile ilgili web sayfası, sosyal medya, periyodik bülten, yıllık faaliyet raporu yöntemleri ve basın yolu ile bilgilendirilir.

7.14.WALD’un uygulamalarına ve uygulayıcılarına yönelik olan geri bildirimler ve şikâyetlerin incelenmesi için bağımsız soruşturmacıların da yer alacağı soruşturma sistemi oluşturulmuştur.

 

8. Yürürlük:

WALD Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Politikası; WALD Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Konu ile ilgili her türlü bildirim ve şikâyette WALD Yönetim Kurulu muhataptır.